El-bil/hybrid lading

Oppgradering av strømstolpe for lading av el-bil/hybrid

OPPGRADERING AV STRØMSTOLPE FOR LADING AV EL-BIL – RABBEN BORETTSLAG.
 

Om leier av en parkeringsplass ønsker oppgradering av strømstolpe for lading av
el-bil/hybrid, måste leier fylle i avtale og sendes styret, avtale trykk her 
 

Følgende vilkår ligger til grunn for avtalen:
 

 • Borettslaget besørger fjerning av tidsur, installasjon av 10A sikring i strømstolpe samt montering av jordfeilbryter knyttet til Leietakers parkeringsplass via godkjent installatør. Enhver kommunikasjon vedrørende installasjonen skal gå via Borettslaget v/Styret eller vaktmester.
   
 • Leietaker skal dekke kostnadene ved oppgraderingen. Kostnadene blir direkte fakturert fra utførende elektriker. Kostnad per august 2020 er ca. kr 6000 inkl. mva. Videre må leietaker dekke et saksbehandlingsgebyr hos OBOS, fortiden kr. 315 inkl. mva.
   
 • Installasjonen og oppgraderingen følger angitt parkeringsplass. Ved opphør av leieforholdet, midlertidig eller permanent, vil kostnadene etter denne avtale ikke tilbakebetales. Leietaker har ikke krav på å få tilbake den aktuelle plassen ved senere gjenopptakelse av leieforhold.
   
 • Leietaker er ansvarlig for korrekt bruk av strømstolpen, herunder at sikringen ikke overbelastes Stikkontakt skal kun benyttes til kjøretøy disponert av Leietaker, som passer til aktuell sikring. Eventuelle påberopelser av mangler skal gå via Borettslaget v/Styret og vaktmester.
   
 • Denne avtalen gjelder kun oppgradering av strømstolpe knyttet til angitt parkeringsplass med ovennevnte spesifikasjoner, og er således ingen garanti for tilgjengelig kapasitet i strømuttaket, dette vil være avhengig av totalbelastning på anlegget.
   
 • Borettslaget forbeholder seg retten til å regulere bruken av strømstolper.
   
 • Kostnader til oppfyllelse av eventuelle offentligrettslige bestemmelser knyttet til strømstolpen, herunder endrede tekniske krav til lading - skal dekkes av Leietaker med mindre noe annet bestemmes av generalforsamlingen.
   
 • Skade som forårsakes av Leietakers bruk kan kreves erstattet av Leietaker.
   
 • Leietaker betaler et tillegg til ordinære felleskostnader, 250 kroner per måned, samt leie av plass, for dekning av strøm og nettleie som fastsettes av styret.
   

Ferdig utfylt og signert avtale sendes styret for deres signatur. Installasjon vil settes i bestilling hos installatør senest 14 dager etter at denne avtale er signert begge parter.
 

Ved signatur bekrefter partene å ha satt seg inn i de beskrevne vilkår i dette dokument. Innsendelse av utfylt avtale er å betrakte som en bestilling. 

 

Mvh
Styret