Søknad om dyrehold

Ved ønske om dyrehold skal beboer rette en skriftlig henvendelse til de andre beboerne i oppgangen, der disse bes om å komme med eventuelle innvendinger. Deretter skal søknad om dyrehold sendes til styret. Dersom søknaden godkjennes er beboer forpliktet til å overholdefølgende bestemmelser:

Nabo varsel om dyrehold fylles ut och sendes til de andre beboerne i oppgangen, trykk her 

* Eier av dyret skal være kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr.

* Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.

* Eier av dyret må straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen.

* Eier av dyret er ansvarlig og er erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter grøntanlegg m.m.

* Dersom det kommer inn skriftlige berettigede klager over at et dyrehold sjenerer naboer med lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel eller angst, kan styret kreve dyret fjernet dersom ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.

Søknad om dyrehold fylles ut og sendes styret, trykk her