Dyrehold i Rabben Borettslag

Styret har merket seg at det har blitt veldig mange dyr, særlig hunder, i borettslaget den senere tiden.

Vi synes det er hyggelig med dyr, men dessverre er det mange som ikke følger reglene som de skriver under på når de søker om å holde dyr i borettslaget.

I den forbindelse ønsker vi å minne om reglene knyttet til dyrehold ihht husordensreglene § 2;

§2 – dyrehold:

Ved ønske om dyrehold skal beboer rette en skriftlig henvendelse til de andre beboerne i oppgangen, der disse bes om å komme med eventuelle innvendinger (se side 10). Deretter skal søknad om dyrehold sendes til styret (se side 8/9). Dersom søknaden godkjennes er beboer forpliktet til å overholde følgende bestemmelser:

1. Eier av dyret skal være kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr.

2. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.

3. Eier av dyret må fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen.

4. Eier av dyret er ansvarlig og er erstatningspliktig for enhver skade som dyret måtte påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter grøntanlegg m.m.

5. Dersom det kommer inn skriftlige berettigede klager over at et dyrehold sjenerer naboer med lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel eller angst, kan styret kreve dyret fjernet dersom ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.

6. Nye beboere/andelseiere som allerede har husdyr plikter å melde fra om dette til borettslaget ved kjøp av leilighet og søke på lik linje som andre beboere/andelseiere, slik at borettslaget vet hvem som holder husdyr.

Dersom reglene ikke følges vil det være å anse som et brudd på husordensreglene.

Med vennlig hilsen

Styret i Rabben Borettslag